Κυριακή, 19 Αυγούστου 2012

Ο "ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ", ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ Η FRONTEX


Σε πλήρη σύγχυση πραγματικό­τητας και δεδομένων – μαζί με την άγνοια του παρελθό­ντος και του πώς αυτό επέδρα­σε στον ελλαδικό χώρο – φαίνεται ότι έχει περιέλθει το υπουργείο Δημόσιας Τάξης, μετά την οξύμωρη ονομασία «Ξένιος Ζευς» που έδωσε στην αστυ­νομική επιχείρηση ξενηλασίας και τις αναφορές του υπουργού πως η Ελλά­δα απειλείται από… κάθοδο ανάλογη αυτής των Δωριέων!
Θα είχε ίσως ενδιαφέρον μια ανα­φορά προς τον… φιλίστορα Νίκο Δένδια για την προέλευση και…
προέλα­ση των Δωριέων στην ελληνική ενδο­χώρα, εκτενέστερη της αναφοράς του Ηροδότου που αναφέραμε εν περιλήψει στο προηγούμενο φύλλο του «Π». Θα άξιζε επίσης να διαβάσει και πώς οι Δωριείς επέδρασαν στη διαμόρφω­ση του αρχαίου πνεύματος και του πο­λιτισμού, για τον οποίο «σεμνύνεται» να δημηγορεί.

Όμως τα πράγματα είναι πολύ σο­βαρότερα από την υπουργική ασυναρ­τησία, καθώς στην ελληνική κοινωνία εκτυλίσσονται, στο φόντο των επιχειρήσεών του, φαινόμενα άγριου ρατσι­σμού, τα οποία υπάρχει κίνδυνος να εξελιχθούν σε ανεξέλεγκτη διαφυλετική βία, με αντιπάλους πολύ πιο περίπλοκους στη σύνθεσή τους από τις μεταναστευτικές ομάδες και τα frei corp της νεοναζιστικής Κου Κλουξ Κλαν.
Όμως, ας πάρουμε τα γεγονότα με τη χρονολογική σειρά τους, για να δούμε την υποκρισία, τον φαρισαϊσμό και την αλήθεια των αριθμών…
«Κελαινεφής» ο Ξένιος Ζευς
Σταχυολογώντας κι ανθολογώντας τα στοιχεία που παρέθετε η Αστυνο­μία αποτιμώντας τα αποτελέσματα που έφερε ο… «Κελαινεφής» και όχι «Ξέ­νιος Ζευς», διαπιστώνει εύκολα κάποι­ος ότι το νέο πογκρόμ είναι απλώς ένα κενό περιεχομένου επικοινωνιακό κέ­λυφος. Κι αυτό διότι, χωρίς να ομολο­γείται, οι περισσότεροι αλλοδαποί που «συλλαμβάνουν» έχουν νόμιμη αιτία διαμονής στη χώρα.
Το εντυπωσιακό, παρά τη δαιμονοποίηση και τους αφορισμούς, είναι πως η συντριπτική πλειονότητα όλων όσοι προσάγονται αφήνονται ελεύθεροι. Και πριν σπεύσουν κάποιοι να μι­λήσουν για… πολεμική, ιδού οι απο­δείξεις μέσα από τα στοιχεία που πα­ρουσίαζε καθημερινά η Αστυνομία. Την ημέρα που άρχισε ο μηχανισμός προπαγάνδας να ανακοινώνει στοι­χεία συγκυριακά – και το εννοούμε – στις 4 Αυγούστου, ήταν για να κοι­νοποιηθούν τα αποτελέσματα του πο­γκρόμ στις 3 Αυγούστου.
Έκτοτε είχαμε τα εξής… σκορ: Στις 3 Αυγούστου 1.500 προσαγωγές και 500 συλλήψεις, στις 4 Αυγούστου 4.900 και 1.130 αντίστοιχα, στις 5 Αυγούστου 1.130 και 395 και στις 6 Αυγούστου 140 συλλήψεις από ανε­ξακρίβωτο αριθμό προσαγωγών. Τις επόμενες ημέρες η Αστυνομία παρου­σιάζει στοιχεία για προσαγωγές και συλλήψεις που σχετίζονται με ελέγ­χους της Οικονομικής Αστυνομίας, το παραεμπόριο, τον αγοραίο έρωτα και άλλα συναφή.
Αυτό που συνεπώς προκύπτει είναι πως ούτε το 30% όσων ελέγχονται θα τεθούν σε καθεστώς… «απώθησης». Πιο πρακτικά, εάν ελεγχθεί το σύνο­λο του περίπου 1 εκατομμυρίου με­ταναστών που όπως υποστηρίζεται διαβιούν στη χώρα, θα «απωθηθούν» λιγότεροι από 300.000 αλλά, με τους ρυθμούς που θα εξελίσσεται η δια­δικασία, θα γίνεται φυσική αναπλή­ρωση από τις παράνομες εισροές μέ­σω Έβρου ή απ’ οπουδήποτε αλλού. Πραγματικός… πίθος των Δαναΐδων. Μήπως λοιπόν τελικά η όλη επιχείρη­ση του Ερκείου κι Εριβρεμέτη «Ξενί­ου Διός» γίνεται για ν’ αδειάσει προ­σωρινά η Αθήνα για λόγους προφα­νούς πολιτικής σκοπιμότητας;
Υπέρ… δικαιωμάτων!
Κι εκεί που ψάχναμε μια ρεαλιστική προσδιοριστική ονομασία για τον χαλ­κευμένο «Ξένιο Δία», ήρθε ο Δένδιας πρώτα να διεκδικήσει το… κοπιράιτ της ονομασίας προέλευσης του πογκρόμ και μετά να μας… αποτελειώσει. Σε τηλεοπτική συνέντευξη σε πρωινή εκ­πομπή του ΣΚΑΪ ο (τρέμε, Ρεπούση) υπουργός απηύθυνε δραματική έκληση στην ελληνική κοινωνία για συ­νεργασία με την πολιτεία για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του μετανα­στευτικού, κάνοντας μάλιστα λόγο για εισβολή άνευ προηγουμένου.
«Η χώρα χάνεται. Από την κάθοδο των Δωριέων, 4.000 χρόνια πριν, ου­δέποτε η χώρα δεν δέχθηκε τόσο μεγάλης έκτασης εισβολή» δήλωσε χαρα­κτηριστικά. Κι επειδή το «Π» επιθυμεί να παράσχει έμπρακτες αποδείξεις για το ότι συμπαρίσταται και αγωνιά για τις υπουργικές ανησυχίες, του προτείνει την επόμενη φορά να κάνει αναφορά στην… «κάθοδο των Μυρίων».
Ο υπουργός συμπλήρωσε με νόημα μάλιστα ότι, αν δεν αφεθεί να επιτελέ­σει το έργο του, θα υποβάλει την παραίτησή του. «Δεν έχει νόημα να μείνω στην καρέκλα μου» παρατήρησε.
Για την ονομασία της επιχείρησης της ΕΛ.ΑΣ. «Ξένιος Ζευς» τόνισε ότι ο ίδιος είχε την ιδέα, καθώς αποκαθιστά τη δυνατότητά τους για να έχουν τα βασικά δικαιώματα του ανθρώπου. Το όνομα υποδηλώνει ότι οποιοσδήποτε επισκέπτης αυτής της χώρας… επιτρέ­πεται να απολαμβάνει τα ανθρώπινα δικαιώματα εξήγησε.
«Με τον τρόπο που ζούσαν οι πα­ράνομοι μετανάστες δεν μπορούσαν να έχουν ανθρώπινα δικαιώματα. Τους στοίβαζαν σε υπόγεια, σε άθλια κατά­σταση, χωρίς υγιεινή. Θα επιστρέψουν στη χώρα τους. Παραπλανήθηκαν από τα κυκλώματα νομίζοντας ότι θα μπο­ρέσουν να βρουν δουλειά και να πάνε στην Ευρώπη, ενώ ζούσαν σε άθλια κατάσταση. Τώρα έχουν ένα πιάτο φα­γητό, συνθήκες υγιεινής και θα γυρί­σουν στην πατρίδα τους, είναι το καλύ­τερο που μπορούσε να τους συμβεί» τόνισε. Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν γίνει 8.000 αι­τήσεις για εθελούσια έξοδο από παρά­νομους μετανάστες.
Λίγες ημέρες αργότερα, η Αστυνο­μία, ή μάλλον ο μηχανισμός προπα­γάνδας της Κατεχάκη, ανακοίνωσε τον Πίνακα που παραθέτουμε με το εξής διθυραμβικό συνοδευτικό σημείωμα:
«Κατακόρυφα μειώθηκαν οι εισρο­ές παράνομων μεταναστών από την περιοχή του Έβρου, μετά την εφαρ­μογή της επιχείρησης “Ξένιος Ζευς”, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στις Αστυνομικές Διευθύνσεις Αλε­ξανδρούπολης και Ορεστιάδας. Από τα σχετικά στοιχεία προκύπτει χαρα­κτηριστικά ότι, ενώ στις 2 Αυγούστου από την περιοχή του Έβρου εισήλθαν στη χώρα μας 447 παράνομοι μετανά­στες, τις τελευταίες δυο ημέρες (8-9 Αυγούστου) ο αριθμός αυτός μειώθη­κε κατακόρυφα, σε 12 και 15 άτομα αντίστοιχα.Σημειώνεται ότι η μείωση αυτή έχει επιτευχθεί χωρίς να έχουν αναπτυχθεί ακόμα στο σύνολό τους όλα τα μέσα για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης (αστυνομικοί σκύλοι, πλωτά μέσα κ.λπ.)».
Την προηγούμενη ημέρα το «Π» είχε ζητήσει τα σχετικά στοιχεία και η ημι­επίσημη απάντηση που είχαμε πάρει από την ηγεσία της Αστυνομίας ήταν πως πριν από την… επιστράτευση οι εισροές ήταν πάνω από 200 και ύστε­ρα από αυτήν κάτω από 100… Εκεί αυ­τονόητα… πονηρευτήκαμε.
Και από τα Σκόπια
Αρχίσαμε να βλέπουμε τι διαφορε­τικό γίνεται ώστε ο «Ξένιος Ζευς» να γίνει τόσο αφιλόξενος για τους μετα­νάστες, που μέχρι πρότινος έψαχναν οι ίδιοι τους αστυνομικούς για να πα­ραδοθούν. Τι άλλαξε στο μεταξύ;
Την απάντηση την ψάξαμε στον ίδιο τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τις τακτικές που ακολουθούνται. Βάσει σχεδίου, ανά 200-300 μέτρα υπάρχει μία ενέδρα των δύο έως τρι­ών ατόμων που έχουν κατ’ ελάχιστο δυνατότητα καθαρής εποπτικής ορα­τότητας 50 μέτρα δεξιά κι αριστε­ρά. Ανά ένα χιλιόμετρο υπάρχει πα­ρατηρητήριο με δύο αστυνομικούς που «σαρώνουν» με κιάλια τα σύνο­ρα την ημέρα και με θερμικές κάμε­ρες τη νύχτα, ώστε στην περίπτωση εντοπισμού ή ανίχνευσης κίνησης από την απέναντι πλευρά, να ενημε­ρώνουν τις ενέδρες και τον επόπτη, προκειμένου αυτός με τη σειρά του να ενημερώνει τους «διαπιστευμέ­νους» Τούρκους αξιωματούχους -συνδέσμους, ώστε να μαζέψουν τα «στίφη».
Μεταξύ των ενε­δρών, κινούνται ομάδες περιπολί­ας των δύο ατό­μων, ενώ τα όποια κενά καλύπτονται από τους βαρκάρη­δες αστυνομικούς του ποταμού, που περιπολούν με λέμβους, έχοντας στη διάθε­σή τους θερμικές κάμερες στα σημεία του ποταμού που δεν έχουν «αποξη­ρανθεί» εξαιτίας της πτώσης της στάθμης.
Όταν εντοπίζο­νται μετανάστες που επιχειρούν να περά­σουν τα σύνορα, οι αστυνομικοί βγαίνουν από τις ενέδρες ώστε με άγριες φωνές κι απειλές να τους αποθαρρύνουν.
Σε διαφορετική περίπτωση, όταν δηλαδή οι μετανάστες απτόητοι συ­νεχίσουν την πορεία τους, οι αστυ­νομικοί τούς συλλαμβάνουν και, εάν είναι μαζί τους rabbit του Frontex, τους καταγράφουν, ενώ σε άλλη πε­ρίπτωση… όχι.
Με αυτό τον αμφισβητήσιμο τρό­πο επιτυγχάνεται ο αυτοσκοπός των αριθμών. Από την άλλη, ποιος απ’ τους απίστευτους υπευθύνους μπο­ρεί να εγγυηθεί ότι οι… αποτραπέντες επέστρεψαν στη χώρα τους και δεν παραμένουν στην Τουρκία αναζητώντας καλύτερα περάσμα­τα ή δεν μπαίνουν από άλλες εκτός Έβρου διόδους; Και το λέμε όχι προ­σχηματικά, καθώς η ίδια η Αστυνο­μία προχώρησε σε περιστασιακές ανακοινώσεις συλλήψεων μετανα­στών στις πύλες εισόδου από Σκόπια και άλλους βόρειους γείτονές μας.
«Κόκκινη κάρτα»
Οι πρωτοφανείς σε δυτική χώρα τακτικές ελέγχου και κυριολεκτικού τσουβαλιάσματος δικαίων και αδίκων ξεσήκωσαν διεθνείς αντιδράσεις, με πρώτη και καλύτερη τη Διεθνή Αμνη­στία, η οποία ζήτησε να σταματήσει η μαζική επιχείρηση κατά των παρά­νομων μεταναστών που βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα μας.
Η Ελλάδα έχει το δικαίωμα ελέγ­χου της μετανάστευσης, ωστόσο δεν έχει το δικαίωμα να συμπεριφέρεται στους ανθρώπους σαν σε εγκληματί­ες εξαιτίας του χρώματος του δέρμα­τός τους, αναφέρει η Τζεζέρκα Τιγκάνι, αναπληρώτρια διευθύντρια της οργάνωσης για την Ευρώπη και την κεντρική Ασία.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Διε­θνούς Αμνηστίας, υπάρχουν περιπτώ­σεις όπου άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε αστυνομικά τμήματα παρότι είχαν τα δικαιολογητικά που απο­δείκνυαν τη νόμιμη παρα­μονή τους στη χώρα. Δε­δομένης και της αύξησης των επιθέσεων σε βάρος αλλοδαπών με ρατσιστικά κίνητρα,  εκφράζει  φόβους ότι μία τέτοια επιχεί­ρηση θα πυροδοτήσει νέο κύμα τέτοιων επι­θέσεων και μεγαλύτερο κλίμα ξενοφοβίας.
Μπορεί η Ελλάδα να αντιμετωπίζει οικονομι­κές δυσκολίες την ώρα που έχει τη μεγαλύ­τερη εισροή μετανα­στών μεταξύ των χω­ρών της Ε.Ε., ωστόσο τέτοιου είδους επιχει­ρήσεις γίνονται κατά πα­ράβαση των διεθνών κα­νόνων για τα ανθρώ­πινα δικαιώματα και πρέπει να σταματήσουν αμέσως, κατέληξε η Τιγκάνι.
Το θέμα της διαχείρισης του προ­βλήματος των μεταναστών έθιξε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος το περασμέ­νο Σάββατο το πρωί, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δένδια, ενώ βρι­σκόταν ακόμη στην αρχή της η επιχεί­ρηση στο κέντρο της Αθήνας για τη σύλληψη και μεταφορά παράνομων μεταναστών στις σχολές αστυφυλά­κων της Ξάνθης και της Κομοτηνής, με το αιτιολογικό ότι στις παραγωγι­κές σχολές της Αστυνομίας θα μειω­θεί ο αριθμός των εισαγομένων.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σε ό,τι αφορά τη μετατροπή των αστυνομι­κών σχολών σε στρατόπεδα συγκέ­ντρωσης, φέρεται να επισήμανε ότι τίποτε δεν μπορεί να γίνει χωρίς την ενημέρωση και τη συναίνεση των το­πικών κοινωνιών, ενώ ζήτησε από τον Δένδια να παρουσιάσει έναν συ­νολικό σχεδιασμό για την αντιμετώ­πιση του ζητήματος. L1 από “Το Ποντίκι”

ΠΗΓΗ
Για να συνεχίσουμε σε αυτό το blog την προσπάθεια ζητούμε το ελάχιστο από εσάς. Κάθε φορά που διαβάζετε μια είδηση κάντε απλά ένα κλικ σε μια διαφήμιση. Ευχαριστούμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου